Algemene Voorwaarden

Geplaatst op door

Algemene voorwaarden consument van Run with a smile

Artikel 1 Definities
De Onderneming: de onderneming Run with a smile, Borgerstraat 247-2 1053PN te Amsterdam.  KvK: 61923354.
De Organisator: de Onderneming, zijn organisatie en/of uitvoerende medewerker(s).
De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Trainingsactiviteiten.
Training: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Organisator en de Consument ter zake van Training.
De Privacyverklaring: het privacybeleid van de Onderneming.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Training, die tussen de Organisator en de Consument worden gesloten.  Tevens is hierop van toepassing het Privacybeleid van de Onderneming.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten aan de Consument, waaronder aanbiedingen, offertes en leveringen van Organisator, maar ook alle labels van Organisator, waaronder:
– Run Amsterdamse Bos.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing.

Artikel 3 Het aanbod
1. Het aanbod van de Organisator wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Organisator aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
2. Het aanbod omvat ten minste:
– de vermelding van de mogelijkheid om de Training en faciliteiten te bezichtigen;
– de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
– de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
– de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
– de kosten voor het abonnement of cursuspakket en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
– op welk moment de kosten door de Organisator op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;
– de wijze van betaling en een betalingstermijn van 14 dagen;
– de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en wijze van gebruik;
– de Privacyverklaring (toegankelijk via de website).
4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
5. Het aanbod gaat schriftelijk of elektronisch vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
6. In geval van een kennelijke vergissing of verschrijving is Organisator niet gehouden aan het aanbod. Organisator is eveneens niet gehouden aan het aanbod indien de dienst of het product waarop de het aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
7. In geval van toepassing van een persoonsgebonden kortingcode door Consument, welke kennelijk niet aan Consument is verstrekt, is Organisator niet gehouden aan het aanbod.
7. Organisator behoudt het recht de Training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Wordt er geen aanvaardbaar alternatief gevonden, dan volgt beëindiging op grond van artikel 6.

Artikel 4 De Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.
2. De prijzen van Organisator zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in Euro’s, inclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

Artikel 5 Bedenktijd
1. Voor Overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Organisator) geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Voor de overige Overeenkomsten een bedenktijd van 7 dagen na afsluiten van de Overeenkomst. In de periode heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de Training.
2. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen en ontvangt het betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen retour. Als de Consument echter, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van de Ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Ondernemer.

Artikel 6 Duur en beëindiging
1. De Organisator biedt de Consument ten minste de keuze uit:
– een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;
– een Overeenkomst van langere duur.
Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 betaalde maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
3. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:
– de Consument een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de Trainingsactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende Organisator met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
– het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de Trainingsactiviteiten.
Tussentijdse opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
4. De Overeenkomst dient schriftelijk of, indien de Overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.
5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Organisator gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode.
6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de Trainingsactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
7. Tussentijdse opzegging door de Organisator is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
– de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke huishoudelijk reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
– de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Organisator of jegens een contractant van de Organisator.
Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Organisator aantoonbaar geleden schade.
8. Indien de Organisator zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Organisator mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen
1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Organisator 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 8 Verplichtingen van de Organisator
1. De Organisator staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
2. De Organisator staat er voor in dat de trainers, instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
3. De Organisator zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
4. De Organisator kan bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, een Training afgelasten.
5. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Training door een andere trainer te laten geven dan vooraf aangegeven.
4. De Organisator zal zich waar mogelijk en nodig houden aan de reglementen van de Atletiekunie en NOC|NSF, waaronder ook het Nationaal Dopingreglement van de Doping Autoriteit.

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument
1. De Consument houdt zich aan de door de Organisator gegeven instructies en het huishoudelijk reglement.
2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Training te melden aan de Organisator.
3. De Consument dient de aanwijzingen van de Organisator c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van materialen of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met materialen of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Organisator kenbaar te maken, zodat de Organisator uitleg kan geven.
4. Het is de Consument niet toegestaan deel te nemen aan de Training of gebruik te maken van de materialen en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
5. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Organisator mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen
1. De Organisator kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, Trainingroosters, programma’s en trainingstijden. De Organisator zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 2 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 2 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 11 Bewijs van deelname
1. Na betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij de Training gebruikt voor registratie van deelname.
2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Organisator is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Betaling
1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Organisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Organisator gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Organisator bevoegd om de Consument de toegang tot de Trainingfaciliteiten te weigeren.
4. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Organisator bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. De Organisator is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Organisator komt.
2. De Organisator is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de Consument mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een Training of wedstrijd. Indien Cosument gezondheidsklachten heeft, of indien andere reden heeft om te twijfelen aan de geschiktheid voor de Training, wint Cosument advies in te bij een arts of specialist. Organisator behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Training.
3. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen voor tijdens of na de Training.
2. De Onderneming zal zich afdoende verzekeren tegen risico’s. De aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot het verzekerd bedrag.
3. De Consument is tegenover de Organisator aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 14 Klachten
1. De Onderneming behandelt klachten van de Consument. Melden kan via de Organisatie, het contactformulier op de website of direct per email info@runwithasmile.nl.
2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd bij de Onderneming in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
4. De Organisator beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Organisator per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 Huishoudelijk reglement
Het Huishoudelijk reglement van Run with a smile bevat regels over trainingen, locaties, gedrag, gezondheid en hygiëne.

Artikel 16 Wijzigingsbeding
De Onderneming is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Consument op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. De Onderneming informeert de Consument minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Consument de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door de Onderneming in.

Artikel 17 Toepasselijk recht
Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.